Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

ETELÄ-SAVO

hakutulos: 57 kohdetta
 
Enonkoski
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Hirvensalmi
Hirvensalmen kirkonmäki ja tervaleppäranta
Hirvensalmen kirkonkylän rantavyöhyke on hyvä esimerkki sisävesistöjemme varsille kehittyneiden kirkonkylien rakenteesta. Rannan tervaleppäm ...
Hämeenmäen ja Hurrilan kylät
Hämeenmäen ja Hurrilan mäenlakikylissä on säilynyt niiden ikivanha rakenne ja tilojen sijoittelu. Savolaiskylät sijaitsevat Vahvajärven ja J ...
Kissakosken kanava ja tehdasalue
Kissakosken kanava on vanhimpia 1800-luvun alussa virinneen Suomen koskenperkaus- ja kanavoimishankkeen tuloksista ja se liittyy 1900-luvun ...
Pohoskylän raitti
Suonsalmen kylään kuuluva Pohoskylän raitti on kylätiehen tukeutuvan rakenteensa ja rakennustensa ansiosta merkittävä kansankulttuurin edust ...
Juva
Juvan kartanot
Juvan kartanoiden, Vehmaa, Loukio, Inkilä ja Tietti, ryhmä on omaperäinen, maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt kulttuu ...
Juvan kirkonmäki
Juvan kirkko on 1800-luvun jälkipuoliskon kirkkoarkkitehtuurin yleiskuvan kannalta keskeinen rakennus. Kirkko ja siihen puistokäytävän l ...
Koikkalan kylä
Koikkalan kylä on Juvan vanhimpia ja tärkeimpiä kyliä, mikä heijastuu yhä aktiivisessa kyläkeskustassa. Koikkala kuvastaa monipuolisesti vau ...
Kangasniemi
Kangasniemen kirkon ympäristö
Kangasniemen kirkonkylässä on tyypillinen maantiehen tukeutuva perusrakenne. Sen keskeinen tekijä on kirkonkylän halki kulkevan maantien van ...
Mikkeli
Anttolan kirkonmäki
Anttolan kirkonmäki on pitäjän kirkon ympäristöön 1870-luvulla ja 1950-luvulla syntynyt kokonaisuus, joka kuvastaa pienen pitäjän itsehallin ...
Emolan esikaupunkialue
Emolan esikaupunkialue on harvoja luonteensa säilyttäneitä kaupunkien ulkopuolelle vapaasti ilman kaavoitusta tai valvontaa rakentuneita pie ...
Himalansaaren kylä
Himalansaari on omaleimainen esimerkki hyvien sisävesiliikenneyhteyksien varrella sijainneesta saarikylästä. Himalansaaressa eli Veskansan k ...
Kenkäveronniemen pappila
Kenkäveronniemen pappilalla on merkittävä asema pappila-arkkitehtuurin kehityshistoriassa. Se kuvastaa erinomaisella tavalla 1800-luvun puol ...
Lyytikkälän talonpoikaistila
Lyytikkälä on tyypillinen Kaakkois-Suomen talonpoikainen suurtila, jossa isännyys on siirtynyt sukupolvelta toiselle samassa suvussa. Se on ...
Mikkelin hallitustori ympäristöineen
Mikkelin hallitustori rakennuksineen ja akselinäkymineen kuvastaa autonomian ajan asemakaavallista suunnittelua, jolla korostettiin läänin p ...
Mikkelin maaseurakunnan kirkko ja hautausmaat
Mikkelin maaseurakunnan kirkko on Intendentinkonttorin näyttävä tulkinta kansanrakentajien itäsuomalaisesta kaksoisristikirkosta. Kirkko ...
Mikkelin rautatieasema
Mikkelin rautatieasema on toinen alkuperäisistä Savon radan III luokan asemista ja ainoa säilynyt ylemmän luokan asemarakennus Savon radall ...
Mikkelin tarkka-ampujakasarmit
Mikkelin tarkka-ampujakasarmien alueella on säilynyt alkuperäinen asemakaavallinen muoto sekä rakennuskantaa. Tarkka-ampujakasarmi on Mikkel ...
Mikkelin vankila
Mikkelin vankilan rakennushistoria ja rakennuskanta ilmentävät vankeinhoidon vaiheita ja vankila-arkkitehtuurin kehitystä läänin pääkaupungi ...
Otavan satamaradan rautatieasema
Otavan satamarata- ja asemarakennukset muodostavat liikennehistoriallisesti mielenkiintoisen rautatie- ja vesiliikenteen solmukohdan 1800-lu ...
Porrassalmen historiallinen maisema
Porrassalmi on Suur-Savon historiallisesti merkittävintä ja ajallisesti syvintä kulttuurimaisemaa esihistoriallisine ja historiallisine muis ...
Ristiinan vanha kuntakeskus
Ristiinan vanhassa keskustassa kuvastuu kirkon ja pitäjän hallintohistoria tavalla, joka 1900-luvun kasvun myötä on hävinnyt useimmista kirk ...
Suomenkylä
Suomenkylä on Suur-Saimaan seudun maanviljelyskylä, jonka 24 vanhan talonpoikaistilan rakennuskanta muodostaa selkeitä ryhmiä peltoaukealle. ...
Toijolan kylän historialliset kohteet
Toijolan, Pettilän ja Tiirolan kylissä on joukko kohteita, jotka poikkeuksellisella tavalla kuvastavat seudun historiaa aina esihistoriallis ...
Mäntyharju
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Mäntyharjun rautatieasema-alue
Mäntyharjun IV luokan rautatieasema ja sitä ympäröivä laaja asema-alue ovat molemmin puolin Savon rataa Pyhäveteen työntyvän Kurkiniemen tun ...
Mäntyharjun vanha keskusta
Mäntyharjun vanha keskusta julkisine rakennuksineen on esimerkki vielä ennen sotia yleisestä kirkonkylien rakennustavasta. Vanha keskusta sä ...
Pyhäniemen talo
Pyhäniemi on perinnemaisema, jossa on kansatieteellisesti merkittävä rakennuskanta. Rakennukset muodostavat pihapiireineen yhtenäisen, pelto ...
Suuri Savontie
Suuri Savontie on johtanut Hämeenlinnasta Mikkelin kautta Savonlinnaan. Tien syntyvaiheet liittynevät Olavinlinnan perustamiseen 1470-luvull ...
Pertunmaa
Suuri Savontie
Suuri Savontie on johtanut Hämeenlinnasta Mikkelin kautta Savonlinnaan. Tien syntyvaiheet liittynevät Olavinlinnan perustamiseen 1470-luvull ...
Pieksämäki
Kivelän talo
Kivelän maatila on korkeatasoinen esimerkki talonpoikaisesta rakennuskulttuurista ja maanviljelyn luomasta kulttuurimaisemasta. Syvänsin ...
Kontiopuiston omakotialue
Kontiopuisto on tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka asemakaava on arkkitehti Otto-I. Meurmanin suunnittelema ja jonka omak ...
Pieksämäen Keskuskatu
Pieksämäen Keskuskatu on hyvä esimerkki sotien jälkeisestä kaupunkisuunnittelusta ja liikerakentamisesta, jossa tavoitteena on ollut katulin ...
Pieksämäen maaseurakunnan kirkonmäki
Pieksämäen maaseurakunnan kirkonseutu kirkkoineen, kartanoineen ja pappiloineen edustaa hyvin historiallista vaihetta ennen maakaupan vapaut ...
Pieksämäen rautatieläisympäristöt
Pieksämäestä kehittyi 1889-1940 yksi maan merkittävistä risteysasemista. Kokonaisuus käsittää rautatieaseman vanhimman rakennuskannan lisäks ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Vaalijalan kuntoutuskeskus
Vaalijalan hoitolaitos lukeutuu jälleenrakennuskauden laitosarkkitehtuurin parhaimmistoon. Rakennusten kokonaissommitelma ja ensimmäiset rak ...
Puumala
Puumalan kirkko
Puumalan kirkko taidokkaasti rakennettuine avarine sisätiloineen on viimeisiä kansanomaisen kirkkoarkkitehtuurin omaperäisiä toteutuksia 180 ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Rantasalmi
Hiltulan kylä
Hiltulan kylä edustaa savolaista mäkiasutusta. Kylä, joka on edustavaa itäsuomalaista kulttuurimaisemaa talonpoikaisrakennuksineen, sija ...
Rantasalmen kartanot
Rantasalmen kartanot on historiallisesti merkittävä ja pitäjän kulttuurimaisemaa muovannut kartanokulttuurin ilmentymä varsinaisen kartanovy ...
Savonlinna
Juvolan tiilitehdas
Juvolan tiilitehdas edustaa agraarimaisemaan, hyvien sisävesiliikenneyhteyksien varrelle perustettua pienteollisuusmiljöötä 1900-luvun alkup ...
Kerimäen kirkko ja kirkkoranta
Kerimäen kirkonseudun keskeinen dominantti on kansainvälisestikin tunnettu rakennusmuistomerkki, "Kristikansan suurin puukirkko". Kirkkokans ...
Laitaatsillan telakkayhdyskunta
Laitaatsillan telakka on 1900-luvun alkupuolelta alkaen ollut Suomen tärkeimpiä sisävesitelakoita ja sisävesilaivojen talvehtimistukikohta. ...
Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema
Kyrönsalmi on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue sekä yksi kansallismaisemistamme ja alueen keskeisin elementti, keskiaikainen Olavi ...
Orivirran saarto
Orivirran saarto on harvoja Itä-Suomen keskiaikaisista linnarakenteista. Linnansaaren kärjessä Pyyveden Orivirtaan työntyvässä niemekkees ...
Punkaharju
Punkaharju, noin seitsemän kilometrin pituinen kapea harjujakso, on Suomen tunnetuin jääkauden muodostelma. Kansallismaisemakokonaisuutta tä ...
Punkaharjun laivareitin huvilat
Saimaan huvilarakentamisen alkuvaihetta ja sen yhteyttä sisävesiliikenteen ja matkailun kehittymiseen edustavat esimerkillisesti niin kapean ...
Putikon sahayhdyskunta
Putikon sahayhdyskunta on edustavimpia maassamme. Erityisesti kyläraitin varrella olevat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. ...
Raikuun kanava
Raikuun kanavan ympäristöllä on vuosisatojen ajan ollut strategista merkitystä valtakunnan- ja sotahistorian kannalta. Raikuu oli vanha Ruo ...
Rauhalinna
Rauhalinnan huvila edustaa Suomessa harvinaista huvila-arkkitehtuuria ja koristevalikoimaa. Huvila on kenraaliluutnantti Nils Henrik Agat ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Savonlinnan rautatieasema
Savonlinnan rautatieasema on alun perin Savon ja Karjalan yhdistävän, Savonlinnasta Elisenvaaraan rakennetun radan asema. Kokonaisuuteen kuu ...
Sulkava
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Sulkavan kirkonkylä
Uitonsalmen molemmille rannoille levinneessä Sulkavan kirkonkylässä on kirkkomaiseman ohella kulttuurihistoriallisesti merkittävintä Alantee ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...


© Museovirasto 2009